I Ersbo industriområde har NCC anlagt en dagvattendamm på uppdrag av Gävle Kommun. Vårt jobb var att ta fram ett utformningsförslag som tog hänsyn till dammens olika funktioner, som rening av vägdagvatten för skydd av grundvattentäkt, att göra dammen estetiskt tilltalande och framför allt att utforma den så att djur och växter som är viktiga för vårt ekosystem ska trivas.

Vad är en dagvattendamm?

En dagvattendamm hjälper till att avlasta dagvattenledningar, bäckar och sjöar genom att ta hand om regnvattnet vid stora mängder nederbörd. Vattnet mellanlagras i dammen och renas med hjälp av växter och filtrering innan det släpps ut till vattendrag och grundvattentäkter.

I våra städer och villaområden har både växter och insekter fått flytta på sig för att ge plats för oss människor. Det saknas helt enkelt naturliga miljöer för att undanträngda arter ska kunna leva och föröka sig. Tillgång till vatten och inplantering av naturligt förekommande växtarter skapar förutsättningar för att de ska kunna återetablera sig och med tiden också locka flera arter till området, exempelvis grodor och fåglar. Genom att bjuda in till en livsmiljö för många typer av arter skapas en biologisk mångfald som är till nytta och glädje för oss alla.

Utforming i storformat

Dagvattendammen i Ersbo var ett av våra största uppdrag någonsin – om vi ser till ytan som skulle tas om hand. Själva dammkrönet har en omkrets på ~520 m och höjdskillnad från dammkrön till tänkt vattenlinje i damm är 2,2 m. Slänterna ned mot dammen hade en lutning på 1:2 och för att hålla jordmassorna på plats under etableringen kläddes slänterna in med kokosmatta. Kokosmattan är tillverkad av naturligt råmaterial som bryts ned helt efter cirka tre säsonger. Då har växterna hunnit växa till sig så pass att deras rötter fungerar som en naturlig armering.

Renande växter

Rätt växter i en damm ökar reningseffekten genom att fungera som filter för små partiklar. Det är viktigt att välja ett tåligt växtmaterial som klarar översvämning då vattennivån kan skilja över året. Exempel på arter som är tåliga för översvämning är vass, säv och kaveldun. Kaveldun är försurningstålig och kan uthärda 2,5–3 m vattendjup under kortare perioder men 20–30 cm är lämpligast. Bladvass föredrar stillastående vatten och kan växa i ned till 2 m vattendjup.

Detalj från gestaltningsförslag, illustration över växtlighet för dagvattendammen i Ersbo.
Dagvattendammen Ersbo industriområde innan plantering.
Kokosmatta, som är tillverkat av kokosfibrer vilket är en naturlig råvara, håller jordmassorna på plats medan växterna etablerar sig.
Utforming i storformat.
Plantering av vass, säv och kaveldun.

 

Arter Zon Höjd Blomning
Phragmites australis, bladvass Fuktzon, sumpzon, grunt vatten, djupt vatten. Beståndsbildare. 100400 cm

augsept

Typha angustifolia, Smalkaveldun Sumpzon och grunt vatten 100200 cm juliaug
Typha latifolia, bredkaveldun Fuktzon och sumpzon cm. Beståndsbildare 100200 cm juliaug
Glyceria maxima, Jättegröe Sumpzon och grunt vatten 90250 cm juliaug
Schoenoplectus lacustris, Säv Sumpzon, grunt vatten, djupt vatten 100300 cm junijuli