Hållbart för alla

Hos oss på Trädgårdsinteriör finns ett mycket stort miljöengagemang som genomsyrar hela vårt företag från medarbetare till styrelse. Vi jobbar konstant med att hitta långsiktiga lösningar inom miljö, social och ekonomisk hållbarhet som är kopplade till vår verksamhet.

Under 2022 arbetade vi fram en hållbarhetsstrategi med fem fokusområden för hur vi som mindre företag bidrar på bästa sätt till hållbar utveckling och FNs globala mål för hållbar utveckling inom Agenda 2030.

På Trädgårdsinteriör finns det hela tiden ett tänk och en dialog hur saker och ting kan förbättras vad gäller exempelvis inköp, transporter, hantering och etablering av växter vilket i förlängningen leder till kostnadsreducering för både ekonomi och miljö. Våra medarbetare har helt enkelt en helhetssyn som bara kommer med erfarenhet och yrkesstolthet.

Vårt ansvar som mindre företag

Vi är ett mindre företag, men vi vet att vi är stora nog att påverka vår omgivning och de människor och den miljö vi kommer i kontakt med. Vi vet att vi har ett ansvar och vill bidra till ett hållbart samhälle på alla de sätt vi kan.

Vi är medvetna om att våra kunder ställer miljömässigt hållbara krav vid upphandlingar, inköp och leverantörsuppföljningar och vill möta upp dessa på bästa sätt.

Vi arbetar hela tiden med att utveckla smarta cirkulära lösningar för att på så sätt minska avfall och förbruka mindre resurser samtidigt som vi skapar värde för fler.

Hållbara växtbäddar

Ett konkret exempel på målområde är att verka för cirkulära lösningar och hållbart användande av resurser (Agenda 2030, delmål 12–2, 12–5). Vi har tidigare haft problem med jordstruktur i vissa växtbäddar på offentliga ytor. Tidigare har allt visset material städats bort från växtbäddarna och forslats undan för att sen ersättas med inköpt material för jordförbättring. Här har trädgårdsmästarna arbetat fram en metod för smartare resursanvändning genom att finfördela torkat och visset växtmaterial på plats och låta det ligga kvar i bäddarna för att förmultna.

Livskraftiga växter och ökad biologisk mångfald

Efter bara någon säsong märker vi stora förbättringar med mer livskraftiga växter och ökad biologisk mångfald i jorden. Metoden skapar kostnadsreducering i alla led och är en miljösmart cirkulär lösning som minskar avfall och förbrukar mindre resurser, såsom drivmedel, samtidigt som vi skapar värde för fler då växtbäddarna blir vackrare att se på. Måluppfyllelsen för offentliga ytor där vi använder den här metoden är 100 %.

Nu vill vi ta med oss våra erfarenheter och kunskap in i privata trädgårdar. Vill du vara med?

Gävle klimatavtal

Gävle klimatavtal är ett lokalt klimatavtal med tillhörande omställningsarena där företag, offentliga verksamheter, högskola och föreningar samverkar och utmanar varandra för att skapa ett klimatneutralt och attraktivt Gävle. Vi har skrivit under klimatavtalet och ska bidra med all vår kompetens och kunskap jobba hårt för att vi ska klara klimatomställningen på ett sätt som gynnar både vårt klimat och vår verksamhet.

Tidigare har allt visset material städats bort från växtbäddarna och forslats undan för att sen ersättas med inköpt material för jordförbättring.
Numera finfördelas allt torkat och visset växtmaterial på plats och får ligga ligga kvar i bäddarna.
Metoden skapar kostnadsreducering i alla led och växtbäddarna blir frodigare för varje år.
Måluppfyllelsen för offentliga ytor där vi använder vår metod är 100 %.

Vi vill skapa hållbara miljöer – för alla