I Forsbacka utanför Gävle ligger Gästrike Ekogas som producerar biogas till regionen. Anläggningen togs i drift 2017 efter ett beslut i Kommunfullmäktige 2009 att producera och distribuera biogas i regionens verksamheter samt producera klimatsmart fordonsgas under bästa möjliga kostnadseffektiva förhållanden. Detta är ett led i att nå klimatmålen i det miljöstrategiska programmet som Gävle kommun tagit fram.

Vad är biogödsel?

Biogödsel är en näringsrik rötrest som bildas i samband med produktion av biogas. Olika typer av avfall, bla hästgödsel, matavfall, trädgårdsavfall och fettslam bryts ner under anaeroba (syrefria) förhållanden. I processen bildas en gas (Biogasen) bestående av framför allt metan och koldioxid. Gasen används som drivmedel till busstrafik, sopbilar, taxi, företag och privatpersoner. Den fasta och flytande delen som blir kvar är organiskt biogödsel. Biogödseln används idag främst som gödsel hos lokala lantbrukare och tillför både struktur och gödning till odlingarna.

Vid en jämförelse med hönsgödsel innehåller inte biogödsel några stora mängder makroämnen, däremot finns det mer mikroämnen. Dessutom tillför biogödsel bra struktur i jorden. Biogödsel är basiskt, vilket betyder att det har ett högt pH-värde (ca 8,8). Därför bör biogödsel inte användas till växter som behöver sur jord för att kunna tillgodogöra sig näringsämnen.

Ämne Biogödsel
medelvärde
1 år (vikt%)
Hönsgödsel
(vikt%)
Kväve (N) 0,8 % 4 %
Fosfor (P)              0,2 % 3 %
Kalium (K)             0,3 % 2 %
Kalcium (Ca) 3,0 %
Magnesium (Mg) 0,1 %
Svavel (S) 0,1 %        

Test av biogödsel i planteringar

Tillsammans med Gästrike Ekogas, Gästrike Återvinnare och Gavlegårdarna har vi sedan 2022 genomfört tester för att se om biogödsel kan ge en positiv effekt för växter i våra befintliga planteringar. I slutet av maj tillfördes biogödesel i några av Gavlegårdarnas rabatter vid Vinddraget.

Även om det endast var några mindre ytor som testades kunde vi snart, drygt ett par månader efter åtgärden, se att växter i dessa rabatter hade kraftigare tillväxt och därmed stå emot ogräs bättre.

Vi gjorde även kompletterande tester i en bostadsrättsförening som vi jobbat tillsammans med under en längre tid. Här var det framför allt strukturen i jorden som behövde förbättras och resultatet blev positivt även här. Ett tydligt exempel på att strukturen förbättrats är att det numera finns maskar i jorden – vilket vi tidigare aldrig noterat.